Privacybeleid van Beatrixoord Ergotherapie Thuis

Beatrixoord Ergotherapie Thuis houdt een registratie bij van uw persoonsgegevens, administratieve-, en gezondheidsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • Het beheer van de gegevens
 • De personen die toegang hebben tot deze gegevens
 • Het inzagerecht van de cliënt

  Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

  Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens, daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

  Daarnaast worden uitsluitend met nadrukkelijke toestemming gegevens verzameld voor het toesturen van bijvoorbeeld gewijzigde tijden of anderszins voor u noodzakelijke informatie.

  Onderstaand is het reglement weergegeven:

  Reglement

  Behalve de ergotherapeut die u begeleidt, hebben een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld andere ergotherapeuten en administratieve medewerkers van Beatrixoord Ergotherapie Thuis. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zullen uw gegevens nimmer zonder toestemming aan derden doorgeven.

  — Delen met anderen—

  Uw gegevens worden vastgelegd in een digitaal dossier.

  Alleen bovengenoemde personen hebben hier toegang toe.

  — Persoonsgegevens die wij verwerken—

  Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor uw begeleiding tijdens de ergotherapie worden opgeslagen. Dit omvat uw gezondheidsgegevens en naam, adres, geslacht, geboortedatum e-mailadres en telefoonnummer.

  Voor personen jonger dan 16 jaar dienen ouders of voogd tevens toestemming te verlenen.

  Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, ook n iet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat u hiervoor toestemming gegeven hebt. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

  Als u zich aanmeldt bij Beatrixoord Ergotherapie Thuis worden de volgende gegevens van u verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Gezondheid

  — Hoe lang worden uw gegevens bewaard?—

  Gegevens worden tot een jaar na afloop van uw lidmaatschap bewaard.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis gebruikt geen cookies.

  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn verzameld in te zien. Indien u meent dat deze onjuist zijn vastgelegd kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen. Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij ons indienen.

  — Beveiliging—

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op: eerstelijnsergotherapie@umcg.nl . De volgende technische maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen:

  Beveiligingssoftware, zoals een firewall en virusscanner.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis werkt aantoonbaar in overeenstemming met ISO27001 en/of NEN 7510 en heeft een passend, geschreven beveiligingsbeleid geïmplementeerd voor de verwerking van persoonsgegevens.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis voldoet aantoonbaar aan de veiligheidseisen ten aanzien van netwerkverbindingen zoals beschreven in NEN 7512.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis voldoet aantoonbaar aan de eisen ten aanzien van logging zoals beschreven in NEN 7513.

  Beatrixoord Ergotherapie Thuis voldoet aantoonbaar aan de eisen van andere NEN-normen voor zover die voor de gezondheidszorg van toepassing zijn verklaard.

  — Klachtenregeling—

  Indien u van mening bent dat Beatrixoord Ergotherapie Thuis niet correct omgaat met uw gegevens kunt u dit kenbaar maken via eerstelijnsergotherapie@umcg.nl.